Uchwała nr XII/77/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz na 2004r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. LI z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, DZ. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 / w związku z art. 19 pkt. l lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmianaDz.U. z2002, Nr 200poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr96poz. 874, Dz.U. z2003r. Nr 110poz. 1039, Dz.U. z 2003r. Nr 188poz. 1840/w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kvotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 51, poz. 804/

Uchwała nr XII/77/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. LI z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, DZ. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 / w związku z art. 19 pkt. l lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmianaDz.U. z2002, Nr 200poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr96poz. 874, Dz.U. z2003r. Nr 110poz. 1039, Dz.U. z 2003r. Nr 188poz. 1840/w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kvotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 51, poz. 804/


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz za jedną osobo-dobę w kwocie - 1,60 - zł.

§ 2.

Opłatę pobiera się z góry za cały planowany okresu pobytu przed dokonaniem ewidencji w księgach meldunkowych .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (30 stycznia 2004, 14:08:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3229