Zadania publiczne

Zadania publiczne

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chodecz

Burmistrz Chodcza zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w [...]

Zadanie publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Burmistrz Chodcza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie - w formie powierzenia - zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Chodecz w zakresie rozwoju sportu w 2017 r. [...]

Zadanie publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Burmistrz Chodcza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie - w formie powierzenia - zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Chodecz w zakresie rozwoju sportu w 2016 r. [...]

Zadanie publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

Burmistrz Chodcza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie - w formie powierzenia - zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Chodecz w zakresie rozwoju sportu w 2014 r. [...]

Zadanie publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

Burmistrz Chodcza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie - w formie powierzenia - zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Chodecz w zakresie rozwoju sportu w 2013r. [...]

Zadanie publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w formie wsparcia związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Chodecz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje i podmioty prowadzące [...]

Zadanie publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w formie wsparcia związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Chodecz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje i podmioty prowadzące [...]

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Chodczu przy ul: Kaliska 2ZAPRASZAdo złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:„Trening kompetencji i umiejętności społecznych”Chodecz dnia 02.08.2010rMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy [...]

Terapia psychospołeczna

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Chodczu przy ul: Kaliska 2ZAPRASZAdo złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:„Terapia psychospołeczna” Chodecz dnia 02.08.2010r Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w [...]

Poradnictwo specjalistyczne służące przywróceniu do samodzielności życiowej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Chodczu przy ul: Kaliska 2ZAPRASZAdo złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:„Poradnictwo specjalistyczne służące przywróceniu do samodzielności życiowejW tym na rynek pracy [...]

Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji społecznych i umiejętności społeczno zawodowych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Chodczu przy ul: Kaliska 2ZAPRASZAdo złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:„Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji społecznych i [...]

Otwarty konkurs ofert na 2010

ZARZĄDZENIE   NR 1/2010Burmistrza Chodcza z dnia 28 stycznia 2010r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy [...]

Otwarty konkurs ofert na 2009

ZARZĄDZENIE NR 1/2009Burmistrza Chodcza z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Chodecz w 2009 r. przez [...]

Otwarty konkurs ofert

ZARZĄDZENIE   NR 9/2008Burmistrza Chodcza z dnia   20 lutego 2008 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2008 r. przez organizacje [...]

Zadanie publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 3/2006Burmistrza Chodczaz dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji w 2006 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność [...]

metryczka