Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chodecz

Ogłoszenie
Ogłoszenie

________________________________________________________

________________________________________________________

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

________________________________________________________

________________________________________________________

zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chodecz (450kB) jpg

zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chodecz (484kB) jpg

 

Uchwała Nr III/27/02
Rady Miasta i Gminy Chodecz
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chodecz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm. / i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm./

Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chodecz określonego w § 2.

§ 2.

1. Plan obejmuje cały obszar w granicach administracyjnych miasta i gminy Chodecz w granicach przedstawionych na mapie stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 (wielkość mapki uniemożliwiła jej umieszczenie (przyp. Piotr Lepka)) do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem planu jest ustalenie nowych zasad zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru zgodnie z opracowanym „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chodecz” uchwalonym uchwałą Nr XLIX/248/02 z dnia 26.09.2002r. pod potrzeby działalności planistycznej i inwestycyjnej Rady Miasta i Gminy.

3. Zakres ustaleń planu stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje:

1/ przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

2/ linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne, wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,

3/ tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4/ granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5/ zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6/ lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,

7/ zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8/ szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody, oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

9/ tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,

10/ tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

11/ granice obszarów,

a/ zorganizowanej działalności inwestycyjnej
b/ rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
c/ przekształceń obszarów zdegradowanych


12/ inne warunki i zasady w zależności od potrzeb

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chodecz .

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza do sporządzenia planu zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym / Dziennik Ustaw z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm./

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Podinspektor ds. obsługi Rady MiG - Elżbieta Pawlak (30 grudnia 2002)
Opublikował: Piotr Lepka (8 sierpnia 2003, 10:28:54)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (28 czerwca 2013, 13:35:27)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 33224