W którym pokoju mogę:

2 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
2 - Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej
4 - Wydanie decyzji o wycince drzew
9 - Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
12 - Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
12 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
17A - Podział nieruchomości
17A - Wydanie zaświadczenia do notariusza o przeznaczeniu terenu
17A - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
17A - Decyzja celu publicznego
17A - Wydanie decyzji środowiskowej
17A - Mieszkania komunalne
17A - Użytkowanie wieczyste
17A - Wycinka drzew
17A - Zajęcie pasa drogowego
17A - Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków
17A - Zgłaszanie przypadków bezdomnych zwierząt
17A - Wydawanie zaświadczenia o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
17A - Wydawanie zaświadczenia o lokalizacji działki na terenie Aglomeracji Chodecz
17A - Zgłaszanie potrzeb w zakresie naprawy dróg
17A - Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego
17A - Uzyskanie informacji o bieżących i planowanych inwestycjach
17A - Złożenie wniosku w ramach Programu "Czyste Powietrze"
17A - Wniosek o usunięcie azbestu

17 - Wydanie dowodu osobistego
17 - Zameldowanie na pobyt stały
17 - Wymeldowanie z pobytu stałego
17 - Zameldowanie na pobyt czasowy
17 - Zgłoszenie zmian w danych osobowo-adresowych
17 - Zawarcie małżeństwa
17 - Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
17 - Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą
17 - Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa w USC, w którego okręgu żaden z przyszłych małżonków nie ma miejsca zamieszkania
17 - Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
17 - Sporządzenie aktu urodzenia
17 - Sporządzenie aktu zgonu
17 - Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
17 - Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
17 - Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

metryczka


Wytworzył: Piotr Lepka (7 sierpnia 2003)
Opublikował: Piotr Lepka (7 sierpnia 2003, 10:08:38)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (1 kwietnia 2020, 11:49:49)
Zmieniono: dodanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 40765