zamówienie na:

„Dostawa i zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Chodczu w ilościach 80 000 litrów w sezonie grzewczym 2020/2021 r.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.12.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 14 września 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło