Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2003r.

Wykonanie dochodów budżetowych gminy tytułami

Lp.
Nazwa tytułu
Plan
Wykonanie
%
1

Podatek od nieruchomości

1.341.400,-

593.993,-

44,3

2

Podatek rolny

384.400,-

171.992,-

44,7

3

Podatek leśny

9.180,-

5.596,-

60,7

4

Podatek od środków transportu

48.360,-

49.102,-

101,5

5

Kwota podatkowa

17.800,-

5.461,-

30,7

6

Opłata skarbowa

20.800,-

13.979,-

67,2

7

Podatek od czynności CP

210.900,-

132.196,-

62.7

8

Pozostałe dochody własne

267.409,-

288.916,-

108,0

9

Udziały PDOFiOP

555.155,-

199.629,-

35,9

10

Subwencje

4.461.366,-

2.726.018,-

61,0

11

Dotacje na zadania zlecone

678.948,-

386.968,-

57,0

12

Dotacje na zadania własne

440.364,-

126.890,-

28,8

13

Środki pomocowe

1.016.700,-

-

-

RAZEM

9.952.982,-

4.700.713,-

49,7Analizując wykonanie dochodów za I - sze półrocze ogółem jego realizacja jest dobra. Niewątpliwie na ogólne wykonanie dochodów ma wpływ subwencji oświatowej na m - c lipiec zaliczonej do wykonania I - szego półrocza a także sprzedaż działek budowlanych i nieruchomości na plan 12 OOOzł. wpływy uzyskano na kwotę 108.902 zł. tj. 907,5%. Niepokojącym jest realizacja podatku rolnego przez osoby fizyczne na plan 333.400 zł. wpłaty wyniosły kwotę 124.790 zł. tj. 37,4% planu rocznego. Realizacja pozostałych dochodów jest w normie a wykonanie w skali roku jest realne.Realizacja wydatków budżetu gminy działami

Lp.
Nazwa działu
Plan
Wykonanie
%
1

Rolnictwo i łowiectwo

894.380,-

701.612,-

78,4

2

Transport i łączność

1.745.700,-

8.992,-

0,5

3

Gospodarka mieszkaniowa

14.000,-

12.944,-

92,4

4

Administracja publiczna

1.155.200,-

694.837,-

60,1

5

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej

19.760,-

19.226,-

97,3

6

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

27.150,-

21.485,-

79,1

7

Obsługa długu publicznego

110.000,-

35.539,-

39,2

8

Różne rozliczenia

70.000,-

-

-

9

Oświata i wychowanie

5.424.257,-

2.428.688,-

44,8

10

Ochrona społeczna

97.400,-

18.568,-

19,0

11

Opieka społeczna

1.034.685,-

554.280,-

53,6

12

Edukacyjna opieka wychowawcza

325.340,-

139.500,-

42,9

13

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

1.094.110,-

106.804,-

9,8

14

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

105.900,-

53.823,-

50,8

15

Kultura fizyczna i sport

138.100,-

95.505,-

69,2

RAZEM

12.255.982,-

4.891.803,-

39,9Realizacje wydatków budżetowych gminy zaspakajały podstawowe potrzeby na rzecz mieszkańców miasta i gminy jakie Rada Miasta i Gminy określiła w uchwalonym budżecie na bieżący rok wraz ze zmianami w toku wydatki są celowe i oszczędne z zachowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Realizacje zadań zleconych przez administrację rządową są wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem do wysokości otrzymanych środków. Deficyt budżetowy gminy wynosi za I-sze półrocze, kwotę 191.090 zł. Źródłem finansowania deficytu jest kredyt krótkoterminowy w rachunku podstawowym gminy prowadzonym przez B S Lubraniec O/Chodecz na kwotę 298.212 zł

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Ladorucki (20 sierpnia 2003)
Opublikował: Piotr Lepka (18 września 2003, 12:54:24)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (18 września 2003, 16:39:35)
Zmieniono: Korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9227