Skarbnik

SKARBNIK

Danuta Nowakowska
 
tel. (0-54) 284 80 70 w.24

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
a/ opracowanie projektów budżetu oraz nadzór nad jego wykonaniem,
b/ kontrasygnata   czynności    prawnych   powodujących   powstanie    zobowiązań pieniężnych,
c/ realizacja budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy,
d/ opracowanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi,
e/ kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,
f/ prowadzi rozliczenia z sołectwami o ile zachodzi taka potrzba,
g/ nadzoruje prawidłowe kompletowanie dokumentacji finansowej przez podległe stanowiska,
h/ sprawuje nadzór nad prawidłowym pobieraniem opłaty skarbowej i innych opłat na poszczególnych stanowiskach w Urzędzie Miasta i Gminy,
i/ zapewnia ochronę mienia komunalnego podległego gminie /ubezpieczenia /,
j/ prowadzi sprawy funduszy celowych,
k/ odpowiada za prawidłowy przebieg operacji gospodarczych,
l/ nadzoruje  całokształt pracy  z zakresu rachunkowości,  wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, stanowiska pracy i gminne jednostki organizacyjne,
m/ przestrzega dyscyplinę budżetową w Urzędzie,
n/ kontroluje przestrzeganie dyscypliny budżetowej w podległych jednostkach organizacyjnych,
o/ przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych przez nadzorowane jednostki,
p/ opracowuje projekt przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
-zakładowego planu kont,
-obiegu dokumentów księgowych,
-zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
q/ prowadzi ewidencję majątku gminy, Urzędu oraz odpowiada za inwentaryzację,
r/ prowadzi współpracę z bankami obsługującymi gminę, agencjami rządowymi, fundacjami i funduszami,
s/ współdziała z poszczególnymi stanowiskami pracy,
t/ sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i funkcjonowaniem Referatu Budżetowo - Finansowego.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz - Benedykt Nowakowski (30 stycznia 2003)
Opublikował: Piotr Lepka (18 sierpnia 2003, 09:20:03)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (7 lutego 2012, 08:12:56)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10485