zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.6.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 22 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę MCC S.A., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz.