zamówienie na:

„Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.8.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 września 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde, ul. Wiosenna 1, 87-850 Choceń.