zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno.”

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.2.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 9 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek.