zamówienie na:

Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 i nr 2 w miejscowości Pyszkowo, gmina Chodecz

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Zakład Geologiczno-Wiertniczy i Wodno-Kanalizacyjny KEMPEX ul. Wigury 4 87-330 Jabłonowo Pomorskie 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 i nr 2 w miejscowości Pyszkowo gmina Chodecz.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Chodczu
ul. Kalliska 2
Kod 87-860 Chodecz
www.chodecz.pl
inwestycjechodecz@op.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00.


2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
C
ena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 50 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie otworów nr 1 i nr 2 do głębokości 45 metrów każdy metodą udarową. Konduktor - rury o średnicy 600 mm- do głębokości 18 m, rury osłonowe o średnicy 20 cali - do głębokości 45 m, wprowadzenie do każdego otworu rury eksploatacyjnej o średnicy 14 cali wraz z filtrem studziennym. Wykonanie obudowy studni sztuk 2 na powierzchni terenu z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i płyty betonowej o średnicy 1800 mm z podwójnym włazem, głowicą i wyposażeniem (wodomierz, kranik do poboru wody, zasuwa, manometr, drabinka). 
 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 31.12.2005r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, zwanych dalej " ustawą ", zamawiający wymaga w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem"
- dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowienia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi,
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca,
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienia lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajom i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostanie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
- informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej8) Informacja na temat wadium:
W wysokości 5.000 PLN -  wnoszone w:
- pieniądzu, nr konta - BS Lubraniec O/Chodecz 22 9559 1014 0000 0127 2000 0003
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2002r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. )


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
| CENA                                                                |100     |
---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy w Chodczu
ul. Kaliska 2
Kod 87-860 Chodecz
Pokój nr 2

do dnia 2005-12-02 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
87-860
Chodecz
Pokój nr 10
ul. Kaliska 2

dnia 2005-12-02 do godz. 10:00 
                         
12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2006-01-02

Roztrzygnięcie
Roztrzygnięcie

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (16 listopada 2005, 11:00:00)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (29 maja 2008, 10:13:37)
Zmieniono: Dodanie roztrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2397