zamówienie na:

Prace serwisowe kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu (2 kotły z palnikiem olejowym), w Zalesiu (1 kocioł z palnikiem olejowym), w Cettach (1 kocioł z palnikiem olejowym), w Nowinach (1 kocioł z palnikiem olejowym).

zamawiający: ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWY MIASTA i GMINY W CHODCZU
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 18 listopada 2005
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy Zakłady Energetyki Cieplnej "Warmex" Spółka z o.o. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Przedmiot zamówienia:
Prace serwisowe kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu (2 kotły z palnikiem olejowym), w Zalesiu (1 kocioł z palnikiem olejowym), w Cettach (1 kocioł z palnikiem olejowym), w Nowinach (1 kocioł z palnikiem olejowym).
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA i GMINY w CHODCZU
ul. WARYŃSKIEGO 18
87-860 CHODECZ
www.bip.chodecz.pl
inwestycjechodecz@op.pl
Godziny otwarcia ZOPO MIG CHODECZ – 7:15 – 15:15
 
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
 
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (za pobraniem)
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia –30 zł
 
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac serwisowych kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu (2 kotły z palnikiem olejowym), w Zalesiu (1 kocioł z palnikiem olejowym), w Cettach (1 kocioł z palnikiem olejowym), w Nowinach (1 kocioł z palnikiem olejowym).

Zakres robót:
I. W ramach głównych przeglądów serwisowych Wykonawca wykonywał będzie następujące czynności:
1.      Czyszczenie powierzchni ogrzewalnej kotłów.
2.      Czyszczenie wszystkich zabrudzonych części palnika.
3.      Sprawdzenie i ewentualna wymiana wkładek filtrów paliwa.
4.      Sprawdzenie elektrody zapłonowej oraz jakości iskry, ewentualna regulacja bądź wymiana elektrody.
5.      Sprawdzenie urządzeń kontroli płomienia – elektrody jonizacyjnej lub fotokomórki.
6.      Sprawdzenie nastaw czujników oraz ich funkcjonowanie.
7.      Sprawdzenie urządzeń sterujących i regulacyjnych, ich funkcje, nastawy oraz czasy zadziałania.
8.      Sprawdzenie położenia głowicy palnikowej.
9.      Oględziny zdemontowanego z kotła palnika, sprawdzenie izolacji ceramicznych urządzeń a w razie stwierdzenia uszkodzenia wymiana tych urządzeń, oczyszczenie całości.
10.  Oczyszczenie: okienka do podglądu płomienia, wentylatora, klapy powietrznej, głowicy palnika.
11.  Montaż i ustawienie wszystkich współpracujących części palnika zgodnie z instrukcją serwisową.
12.  Sprawdzenie procesu spalania oraz składu chemicznego spalin. W ramach pomiarów kontroli podlegają:
a)      temperatura pomieszczenia kotłowni,
b)      temperatura spalin,
c)      zawartość dwutlenku węgla w spalinach,
d)       zawartość tlenku węgla w spalinach,
e)      zawartość tlenu w spalinach,
f)        zawartość tlenków azotu,
g)      sprawność paleniskową,
h)      współczynnik nadmiaru powietrza,
13.  Oczyszczenie zewnętrzne palnika.
14.  Wpisanie wyników pomiarów do protokołu i pozostawienie 1 egz. w kotłowni.

II. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. w razie konieczności wcześniejszego rozpoczęcia sezonu grzewczego, Zlecający ma prawo w pełni lub częściowo odstąpić od wykonania przez Wykonawcę zakresu czynności podanego w ust. 1. o ograniczeniu zakresu czynności Zlecający ma obowiązek powiadomić pisemnie Wykonawcę.
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6) Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2006r.
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwanych dalej „ustawą”, zamawiający wymaga w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
-         aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
-         koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia
lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym
 dalej „zamówieniem”,
-         dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą
wykonywać zamówienie, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
-         aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
 osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
-         aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
      w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
      wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
      terminem składania ofert,
-         aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania
w całości wykonania decyzji właściwego organu
      wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
      upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:
-         informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych
pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego,
w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, jeżeli przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane lub usługi,
-         wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi
i urządzeń, jakie posiada wykonawca,
-         wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać
zamówienia lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
-         wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat prac,
                        a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajom i wartością
pracom stanowiącym przedmiot dokumentów potwierdzających,
że prace te zostały wykonane należycie.
 W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:
-         sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości
również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku
wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania
finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania  i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres,
-         informacji banku, w który wykonawca posiada podstawowy
      rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych
      środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej
      nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
      ofert,
-         polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego,
      że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
      w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 
 
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
      Cena – 100 %
     
9) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Miasta i Gminy Chodecz
ul. Waryńskiego 18
87-860 Chodecz
Sekretariat szkoły
 
do dnia , 18-11-2005r. do godz. 10:00
 
10) Miejsce i termin otwarcia ofert;
w siedzibie zamawiającego
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Miasta i Gminy Chodecz
Ul. Waryńskiego 18
87-860 Chodecz
Sekretariat szkoły
 
Dnia, 18-11-2005r. o godz.10:00
 
11) Termin związania ofertą
okres 30 dni tj, do dnia 2005-12-19

Roztrzygnięcie
Roztrzygnięcie

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (2 listopada 2005, 11:55:55)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (22 listopada 2005, 08:53:11)
Zmieniono: dodanie roztrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2088