zamówienie na:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU ( NOWA CZĘŚĆ ) URZĘDU MIASTA I GMINY CHODECZ.

zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2005
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy P.P.U.H MOLEWSKI Sp. z o.o. 
Chodecz, 2005-10-25

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU ( NOWA CZĘŚĆ ) URZĘDU MIASTA I GMINY CHODECZ.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ
KALISKA 2
87-860 CHODECZ
www.bip.chodecz.pl
inwestycjechodecz@op.pl
Godziny otwarcia Urzędu - 7:15 - 15:15

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (za pobraniem)
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 30 zł
 
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych w nowej części budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.
Zakres robót :
1. Wymiana okien z drewnianych na PCV o wym. 1,10 x 1,85 w
    ilości 36 sztuk.
2. Wymiana okien z drewnianych na PCV o wym. 0,70 x 0,85 w
    ilości 3 sztuk.
3. Wymiana okien z drewnianych na PCV o wym. 0,65 x 0,85 w
    ilości 1 sztuka. 
4. Obsadzenie podokienników zewnętrznych z PCV o
    szerokości 20 cm w ilości 40 sztuk.
5. Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych dwudzielnych
    na PCV o wymiarach 1,50 x 2,95 - 1 sztuka.
6. Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych j
    na PCV o wymiarach 0,90 x 2,10 - 1 sztuka.
7. Wykonanie tynków  zewnętrznych ( obrobienie okien po
     montażu ) pas o szer. do 40 cm - 193,85 mb
8. Przygotowanie w/w tynków ( gipsowanie ) pod malowanie
    - 77,54 m2.
9. Jednokrotne malowanie tynków zewnętrznych
    ( po obrobieniach ) - 77,54 m2.

45000000-7 - roboty budowlane.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, zwanych dalej " ustawą ", zamawiający wymaga w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów :

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
  gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
  upływem terminu składania ofert,
- koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają
  obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na
  podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
  zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem"
- dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą
  wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia,
  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
  uprawnień,
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo
  równoważnego zaświadczenia właściwego organu
  sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w
  zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
  wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania ofert,
-  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
   zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
   wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
   terminu składania ofert,
- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu
  Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
  Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednia,
  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
  oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
  właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3
  miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych
  pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w
  okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres
  prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, jeżeli
  przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi,
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i
  urządzeń, jakie posiada wykonawca,
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać
  zamówienia lub będą uczestniczyć w wykonaniu
  zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
  wykonywanych przez nich czynności,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót
  budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
  krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajom i
  wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
  dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
  wykonane należycie.

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu
  przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
  rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu
  albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do
  sporządzenia sprawozdania finansowego, innych
  dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i
  należności - za okres nie dłuższy niż ostanie 3 lata
  obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
  krótszy - za ten okres,
- informacji banku, w którym wykonawca posiada
  podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość
  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
  wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
  upływem terminu składania ofert,
- polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
  działalności gospodarczej

8) Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 3.000,00 złotych
Wadium może być  wnoszone w :
- pieniądzu, nr konta - BS Lubraniec O/Chodecz 22 9559 1014 0000 0127 2000 0003
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach 
  ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
  w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2002r. o
  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
   U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. )

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ
KALISKA 2
87-860 CHODECZ
Pokój nr 2

do dnia 2005-11-10 do godz. 10 : 00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy Chodecz
ulica Kaliska 2
87-860 Chodecz
Pokój nr 10

dnia 10.11.2005 r. o godz. 10 : 00.
                         
12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-12-12

Roztrzygnięcie
Roztrzygnięcie

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (25 października 2005, 15:08:46)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (22 listopada 2005, 09:21:48)
Zmieniono: Dodanie roztrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2513