zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHODECZEK GMINA CHODECZ

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2005
wynik postępowania: Została wybrana ofert firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG 
Przedmiot zamówienia:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHODECZEK GMINA CHODECZ

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy Chodecz
Ulica Kaliska 2
Kod  87 - 860 Chodecz
www.chodecz.pl
inwestycjechodecz@op.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej ( za pobraniem ).
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
50 złotych. 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 Przedmiotem przetargu jest przebudowa odcinka drogi gminnej o długości 310 m i szerokości 5,8 m w miejscowości Chodeczek.
1. Profilowanie podbudowy mieszanka mineralno-asfaltową 
    standard III - 157,5 Mg,
2. Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki
    mineralno-asfaltowej standard II  - 1984,9 m2,
3. Wyrównanie istniejącej podbudowy na wjazdach tłuczniem
    wapiennym,
4. Uzupełnienie poboczy dowiezionym gruntem i
    wyprofilowanie

 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
31 grudnia 2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, zwanych dalej " ustawą ", zamawiający wymaga w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów :

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
  gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
  upływem terminu składania ofert,
- koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają
  obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na
  podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
  zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem"
- dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą
  wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia,
  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
  uprawnień,
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo
  równoważnego zaświadczenia właściwego organu
  sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w
  zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
  wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania ofert,
-  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
   zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
   wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
   terminu składania ofert,
- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu
  Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
  Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednia,
  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
  oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
  właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3
  miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych
  pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w
  okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres
  prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, jeżeli
  przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi,
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i
  urządzeń, jakie posiada wykonawca,
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać
  zamówienia lub będą uczestniczyć w wykonaniu
  zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
  wykonywanych przez nich czynności,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót
  budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
  krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajom i
  wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
  dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
  wykonane należycie.

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu
  przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
  rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu
  albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do
  sporządzenia sprawozdania finansowego, innych
  dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i
  należności - za okres nie dłuższy niż ostanie 3 lata
  obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
  krótszy - za ten okres,
- informacji banku, w którym wykonawca posiada
  podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość
  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
  wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
  upływem terminu składania ofert,
- polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
  działalności gospodarczej


8) Informacja na temat wadium:
 Wysokość wadium w wysokości 3.500 złotych wnoszone w :
- pieniądzu , nr konta - BS Lubraniec O/Chodecz
  22 9559 1014 0000 0127 2000 0003,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
  w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 09.11.2002 r o
  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. )

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium: cena - 100%


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy Chodecz
Ulica Kaliska 2
Kod  87 - 860 Chodecz
Pokój nr 2


do dnia 02.11.2005r. do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy Chodecz
Ulica Kaliska 2
Kod  87 - 860 Chodecz


dnia  02.11.2005r. o godz.  do godziny 10:00.
                         
12) termin związania ofertą
okres  30 dni , tj. do dnia 03.12.2005r.

Roztrzygnięcie
Roztrzygnięcie

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (14 października 2005, 09:18:58)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (9 listopada 2005, 11:23:21)
Zmieniono: dodanie roztrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1932