zamówienie na:

Zakup i dostawa miału węglowego dla Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w sezonie grzewczym 2005/2006 w ilości 40 ton.

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 21 października 2005
wynik postępowania: Została wybrana oferta firmy Usługowo - Handlowej Czesław Janiak 
Chodecz, 2005-09-29

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa miału węglowego dla Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w sezonie grzewczym 2005/2006 w ilości 40 ton.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy Chodecz
ulica Kaliska 2
Kod 87-860 Chodecz
www.chodecz.pl
bip@chodecz.pl
Godziny urzędowania – 8:00 – 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
 
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Odbiór osobisty lub za pośrednictwem Poczty Polskiej za zaliczeniem pocztowym.
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: N - D

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa miału węglowego w ilości 40 ton o poniższych parametrach:
- zawartość opałowa -  min. 28.000 kJ/kg
- zawartość popiołu - max. 19,6 %
- wilgotność całkowita - max. 6,33 %
- siarka całkowita - max. 0,74 %

10000000-3

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
     Zamówienie realizowane będzie w trzech etapach :
1. Dostawa do dnia 10 listopada 2005 r. - 15 ton
2. Dostawa do dnia  15 stycznia 2006  r. - 15 ton
3. Dostawa do dnia  30 marca    2006 r.  - 10 ton. 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień  Publicznych, zwanych dalej „ ustawą „, Zamawiający wymaga w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych z zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

  1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  3. Certyfikatów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów potwierdzających jakość i  parametry dostarczanego miału węglowego.

8) Informacja na temat wadium:
N - D

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy Chodecz
ulica Kaliska 2
Kod 87-860 Chodecz
Pokój nr 2

do dnia 2005-10-21 do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
siedzibie zamawiającego
87-860 Chodecz
ulica Kaliska 2
Pokój nr 10

dnia 21.10.2005 r. o godz. 12:00
                         
12) termin związania ofertą:
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-11-21

Roztrzygnięcie
Roztrzygnięcie

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (29 września 2005, 09:35:37)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (22 listopada 2005, 09:34:18)
Zmieniono: Dodanie roztrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2712