zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.370.370,00 PLN na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 1.370.370,00 PLN
termin składania ofert: 25 lipca 2005
wynik postępowania: Została wybrana oferta Banku Ochrony Środowiska SA O. Włocławek 
BF-3022-12/05

Chodecz, 2005-07-07

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.370.370,00 PLN na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy Chodecz
Ulica Kaliska 2
87 - 860 Chodecz
www.chodecz.pl
inwestycjechodecz@op.pl
Godziny otwarcia U M i G Chodecz - od 8:00 do 15:00 a we wtorki do 16:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Odbiór osobisty w siedzibie U M i G Chodecz pok. nr 14 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej ( za pobraniem ) cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20 PLN.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.370.370,00 PLN na sfinansowanie wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach, w tym do
dnia 30.06.2010 r. kredyt w wysokości 1.370.370,00 PLN
Okres kredytowania 5 lat począwszy od 2005 r.
Termin spłaty odsetek: miesięczny
Oprocentowanie kredytu: oprzeć na stawce referencyjnej WIBOR 3 M na dzień 30.06.2005 r. plus marża Banku

66130000-0 - Usługi udzielania kredytu.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: od 10.08.2005 r. do 25 .08.2010 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonanwców, którzy nie spełniaja warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych
- Wykonawców, którzy wykonali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego są prace projektowe wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodziły się na przedłużenie okresu związania z ofertą

zamawiający odrzuca ofertę która:
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści S I W Z
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania zamówienia
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5000 PLN
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium - Waga
Cena - 100


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy Chodecz
Ulica Kaliska 2
87 - 860 Chodecz
Pokój nr 2

do dnia 2005-07-25 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

87-860 Chodecz
ul. Kaliska 2
Pokój nr 10

dnia 25.07.2005 r. o godz. 10:00
 
12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-08-24

Roztrzygnięcie
Roztrzygnięcie

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (7 lipca 2005, 14:51:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (27 lipca 2005, 13:40:13)
Zmieniono: dodanie roztrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3013