zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOBICZEWY

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 57906,66 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2005
wynik postępowania: Została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych SPEC-DRÓG Sp. z o.o. 
341/02/05

Chodecz, 2005-06-06

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOBICZEWY

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Chodczu
ul. Kaliska 2
Kod 87-860 Chodecz
www.chodecz.pl
inwestycjechodecz@op.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 50 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Przebudowa odcinka drogi gminnej o długości 1.357 m i szerokości 3,7 m w m. Sobiczewy.
a) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem wapiennym grubości 5 cm. dla nadania właściwych spadków - 258,9 m3,
b) profilowanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową stand. 3 przy średniej ilości mieszanki 100kg/m2 - 517,7 Mg,
c) wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową - 5.177,1 m2,
d) uzupełnienie poboczy dowiezionym gruntem i wyprofilowanie.

 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia:
31.08.2005r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający wymaga w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem";

dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi;

wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

8) Informacja na temat wadium:
W wysokości 5000 PLN - wnoszone w:
- pieniądzu, nr konta - BS Lubraniec O/Chodecz 22 9559 1014 0000 0127 2000 0003
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowi w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2002r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


----------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga   |
----------------------------------------------------------------------
|Cena                                                                 |100      |
----------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy w Chodczu
ul. Kaliska 2
Kod 87-860 Chodecz
Pokój nr 2


do dnia 2005-06-22 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
87-860 Chodecz
ul. Kaliska 2
Pokój Nr 10


dnia 2005-06-22r. o godz.  10:00
                         
12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-07-22

Roztrzygnięcie
Roztrzygnięcie

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (6 czerwca 2005, 15:01:29)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (6 lipca 2005, 10:16:22)
Zmieniono: Podanie wyników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1690