Otwarty konkurs ofert na 2010

ZARZĄDZENIE   NR 1/2010
Burmistrza Chodcza
z dnia 28 stycznia 2010r

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Chodecz w 2010 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty .
 
Na podstawie art. 11. ust. 2 , w związku  z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)  oraz z § 4 Regulaminu Organizacyjnego   Urzędu Miasta i Gminy  Chodecz z dnia  15 czerwca 2007r.
 
                                                  zarządzam co następuje:
  
                                                            § 1
1.Ogłaszam otwarty konkurs  ofert na wykonanie  zadania publicznego  miasta i gminy Chodecz  w 2010 r. przez organizacje pozarządowe  i inne  podmioty w zakresie:
      -  upowszechniania i rozwoju   kultury fizycznej  i sportu .
2. Regulamin konkursu  o którym   mowa  w ust. 1  stanowi  załącznik  Nr  1 do 
    zarządzenia.
                                                            § 2
1. Przeprowadzenie procedury konkursowej nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w
    ogłoszeniu, o którym mowa w par.1  ust.2.
 
                                                            § 3
1. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz podane do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
 
                                                             § 4
1. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s działalności gospodarczej,
    sportu i turystyki.
                                                              § 5
 
    Zarządzenie wchodzi  z dniem podpisania .
 
 
                                                                                                  Burmistrz Chodcza
                                                                                                 
                                                                                                  Kazimierz Sawiński

Regulamin (50kB) word
Umowa (108kB) plik
Oferta (144kB) plik
Sprawozdanie (115kB) plik

metryczka


Wytworzył: Halina Makowiecka (28 stycznia 2010)
Opublikował: Piotr Lepka (28 stycznia 2010, 13:15:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4063