Otwarty konkurs ofert

ZARZĄDZENIE   NR 9/2008
Burmistrza Chodcza
z dnia   20 lutego 2008 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2008 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty .
 
Na podstawie art. 11. ust. 2 , w związku  z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)  oraz z § 4 Regulaminu Organizacyjnego   Urzędu Miasta i Gminy  Chodecz z dnia  15 czerwca 2007r.
 
                                                  zarządzam co następuje   :
 
 
                                                           § 1
 
1.Ogłaszam otwarty konkurs  ofert na wykonanie  zadania publicznego  Miasta i Gminy  Chodecz  w 2008 r. przez organizacje pozarządowe  i inne  podmioty w zakresie  :
      -  upowszechniania  kultury fizycznej  i sportu.
2. Regulamin konkursu  o którym   mowa  w ust. 1  stanowi  załącznik  Nr  1 do  Zarządzenia .
 
 
 
                                                            §  2
 
Termin składania  ofert wyznaczony  zostaje   do dnia 21  marca 2008 r.
 
 
 
                                                            §  3
 
Informacja o ogłoszeniu konkursu  zostanie  zamieszczona w: Biuletynie  Informacji  Publicznej , w Gazecie   Kujawskiej  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
w Chodczu.
 
                                                                  §  4
 
Zarządzenie wchodzi  z dniem podpisania .
 
                                                                     Burmistrz Chodcza        
 


Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2008
Burmistrza Chodcza
z  dnia  20.02.2008r
 
         
R E G U L A M I N


otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w 2008 r. przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty.
  
 
I. Rodzaj i formy realizacji zadania:
 
1.      Zadanie publiczne w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku  może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu
1)      sportu wyczynowego dzieci i młodzieży,
2)      popularyzacji kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,
3)      promocji osiągnięć sportowych miasta i gminy.
 
2.      Zadanie  o którym mowa  ust. 1 może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację   następujących przedsięwzięć:
1)      szkolenie sportowe dzieci , młodzieży i seniorów,
2)      organizację imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta i gminy,
3)      popularyzację rozwoju kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
4)      zakup sprzętu sportowego,
5)      inne inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla promocji miasta i gminy,
6)      uczestnictwo w imprezach sportowych  o zasięgu gminnym  i regionalnym.
 
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2008r.
 
Na realizację zadania zgodnie z budżetem gminy na  2008r. przeznacza się kwotę 23.600,- zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III. Termin i warunki składania ofert
 
1.      W konkursie mogą brać udział następujące podmioty działające w zakresie kultury fizycznej i sportu, posiadające odpowiednie zapisy swoim statucie:
-         organizacje pozarządowe i inne podmioty nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i nie działające w celu  osiągnięciu zysku.
 
2.      W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania albo nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków gminy w 2005 i 2006 i 2007 r
 
3.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr.1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w terminie do dnia 21 marca 2008r   na adres   Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, pok. nr 2.  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.
4.      Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej :
www.bip.chodecz.pl
5.      Oferta powinna zawierać w szczególności:
1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego zgodnie ze wzorem  oferty,
4)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
7)      inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
8)      inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
6.      Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez  osoby, która zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.
7.      Do oferty przedkładanej na konkurs należy załączyć:
1/ Statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione
    do reprezentacji.
2/ Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu /aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwa lub upoważnienia do reprezentowania podmiotu, inne dokumenty potwierdzające ich status/.
3/ Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007,
4/ Sprawozdanie finansowe za rok 2007,
8.  Obowiązek złożenia kompletnej i formalnej oferty spoczywa na Oferencie.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
 
1.      Zadanie powinno być wykonane do 31 grudnia 2008 r.
 
2.      Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą staranności, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty:
 
1.      Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
nie później niż do dnia 31 marca 2008r
 
2.  W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania.
 
3        Za ofertę spełniającą wymogi formalne uznaje się ofertę:
1/  złożoną na obowiązującym druku,
2/ złożoną przez podmiot uprawniony do jej złożenia,
3/ złożoną w terminie wymaganym w ogłoszeniu,
4/ zawierającą wszystkie wymagane regulaminem załączniki ,
5/ podpisaną i opieczętowaną wraz załącznikami przez osoby uprawnione.
 
Niespełnienie jakiegokolwiek wymogu formalnego wymienionego powyżej powoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
 
3.      Do zaopiniowania ofert spełniających wymogi formalne Burmistrz powoła komisje.
4.      Przy ocenie i wyborze zadań Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
 
1)      celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz z niniejszym ogłoszeniem,
2)      posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
3)      zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta
4)      pozyskanie do współpracy i współfinansowania innych partnerów publicznych i prywatnych,
5)      rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania zadania z budżetu gminy.
5. O wynikach postępowania konkursowego Oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.chodecz.pl
 
VI. Zasady przyznawania dotacji:
 
1.      Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 96 poz. 873 z póź. zm. ).
 
2.      Burmistrz Chodcza przyznaje dotacje celowe na realizację oferty wyłonionej w konkursie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
3.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 
 
4.      Burmistrz Chodcza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadnia znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansowa oferenta.
 
 
VII. Postanowienia końcowe:
 
1.      W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Chodcza z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz Chodcza może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłoniona dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu.
 
2.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Chodcza a Oferentem.
 
3.      Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania informacji o tym, iż jest ono dotowane przez Miasto i Gminę  Chodecz.
 
4.      Dotowany podmiot jest zobowiązany do:
 
1/  Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sprawozdania wykonania zadania
     publicznego w terminie określonym w umowie.
2/  wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
3/ dostarczenia na wezwanie Burmistrza Chodcza oryginałów dokumentów (faktur,       rachunków) oraz innej dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji.
4/  W rozliczeniu dofinansowania , w części dotowanej nie będą uwzględniane dokumenty  
      finansowe wystawione przed datą zapisaną w umowie.

zalacznik_1_wzor_oferty.doc (80kB) word
zalacznik_2_wzor_umowy.doc (60kB) word
zalacznik_3_wzor_sprawozdania.doc (79kB) word

metryczka


Wytworzył: Halina Makowiecka (20 lutego 2008)
Opublikował: Robert Drzewiecki (20 lutego 2008, 14:02:01)

Ostatnia zmiana: Robert Drzewiecki (20 lutego 2008, 15:06:35)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3602