Zadanie publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 3/2006
Burmistrza Chodcza
z dnia 24 lutego 2006 r.


w sprawie: ogłoszenia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji w 2006 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego
 
Na podstawie art. 11. ust. 2 , w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz z § 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chodeczz dnia 15 października 2003 r.
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. głaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania miasta i gminy w 2006 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- wspierania rozwoju kultury fizycznej ,sportu i rekreacji
2. Regulamin konkursu o którym mowa w ust. 1 stanowi  załącznik Nr 1 (113kB) plik do Zarządzenia
 
 
§ 2
 
Termin składania ofert wyznaczony zostaje do dnia 24 marca 2006 r.
 
§ 3
 
Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona.: Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie .
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania 

Burmistrz Chodcza

metryczka


Wytworzył: Janusz Chyziński (24 lutego 2006)
Opublikował: Piotr Lepka (24 lutego 2006, 12:58:47)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (24 lutego 2006, 13:39:24)
Zmieniono: zmiana nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16514