Wykaz Komisji wraz ze składami osobowymi

Wykaz Komisji wraz ze składami osobowymi:

1. Komisja Rewizyjna:

Członkowie:

1.Łuczak Tomasz
2. Turbiak Monika
3. Kluzik Bohdan
4. Stempczyński Jerzy 
5. Sikorski Adam
6. Feliniak Wiesław
7. Łuczak Roman 

Komisja Rewizyjna jest stałą komisją powoływaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych a także jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1. legalności,
2. gospodarności,
3. rzetelności,
4. celowości.

Komisja kontrolując działalność Burmistrza, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu.
Komisja wykonuje inne zadania kontrolne, na zlecenie Rady, w zakresie i formie wskazanej w uchwale Rady.
Komisja w ramach swoich zadań prowadzi także działalność opiniodawczą. Komisja opiniuje w szczególności:

1. wykonanie budżetu Gminy za rok budżetowy,
2. wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium,
3. inne sprawy określone w uchwałach Rady.


2. Komisja Budżetu i Finansów:

Członkowie:

1.Makowiecki Grzegorz
2. Michalak Beata
3. Pietrzak Wiesław
4. Feliniak Wiesław
5. Stempczyński Jerzy
6. Łuczak Tomasz
7. Krupa Błażej

Przedmiotem działania komisji o której mowa w § 1 ust. 1 są sprawy związane z:

1) budżetem,
2 ) gospodarką finansową,
3) polityką finansową,
4) gospodarowanie mieniem Miasta i gminy Chodecz.


3. Komisja Rolna i Infrastruktury Technicznej:

Członkowie:

1. Feliniak Wiesław
2. Kosmalski Robert
3. Kluzik Bohdan
4. Adryjańczyk Anna
5. Krupa Błażej
6. Kwiatkowska Ewa
7. Michalak Beata

Przedmiotem działania komisji o której mowa w § 1 ust. 1 są sprawy związane z:

1) rolnictwem,
2) leśnictwem,
3) drogami publicznymi,
4) gospodarką wodna na gruntach,
5) zagospodarowaniem przestrzennym,
6) gospodarką nieruchomościami,
7) utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
8) obiektów administracyjnych.


4. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu: 

Członkowie:

1. Stempczyński Jerzy
2. Adryjańczyk Anna
3. Kosmalski Robert
4. Turbiak Monika
5. Makowiecki Grzegorz
6. Michalak Beata 
7. Sikorski Adam 

Przedmiotem działania komisji o której mowa w § 1 ust. 1 są sprawy związane z:

1) edukacją publiczną, kulturą i ochroną dóbr kultury, 
2) kulturą fizyczna i turystyką,
3) współpracą z organizacjami pozarządowymi i współpracującymi z Miastem i Gminą Chodecz.


5. Komisja Obywatelska i Ochrony Środowiska:

Członkowie:

1. Kwiatkowska Ewa
2. Łuczak Roman
3. Pietrzak Wiesław
4. Adryjańczyk Anna
5. Kluzik Bohdan 
6. Krupa Błażej
7. Makowiecki Grzegorz

Przedmiotem działania komisji o której mowa w § 1 ust. 1 są sprawy związane z:

1) porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli,
2) obronnością,
3) ochrona przeciwpożarową i przeciwpowodziową,
4) zapobieganiem innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
5) ochrona środowiska i przyrody,
6) pomocą społeczną.


6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Członkowie:

1. Łuczak Roman
2. Sikorski Adam
3. Kosmalski Robert
4. Łuczak Tomasz
5. Turbiak Monika
6. Pietrzak Wiesław
7. Kwiatkowska Ewa

Przedmiotem działania komisji o której mowa w § 1 ust. 1 są sprawy związane z:

1) rozpatrywaniem skarg na działanie Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) wnioskami składanymi przez obywateli,
3) petycjami składanymi przez obywateli.

metryczka


Wytworzył: Podinspektor ds. obsługi Rady MiG - Elżbieta Pawlak (5 grudnia 2002)
Opublikował: Piotr Lepka (13 sierpnia 2003, 12:55:27)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (26 marca 2019, 10:12:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12030