Zarządzenie powołujące składy OKW

Zarządzenie  Nr  81/2015
Burmistrza Chodcza
z dnia 05 października 2015 rokuw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1*) Burmistrz Chodcza  zarządza, co następuje:

§ 1.
Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r., powołuje się obwodowe komisje  wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 2.
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Chodcza

Jarosław  Grabczyński1*  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 26, poz. 134,  Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.777,Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849,951 i 1529, z 2014r. poz. 179, 180 i 1072, oraz z 2015r. poz.1043,1044 i 1045.

Zarządzenie

Załączniki do zarządzenia (113kB) pdf

metryczka


Wytworzył: E. Pawlak (5 października 2015)
Opublikował: Piotr Lepka (7 października 2015, 09:19:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1030