„Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu i Żłobku Samorządowym w Chodczu”

                                                                                                                                 01.09.2017 r.
 
In.272.41.2017
                                               Wg. rozdzielnika
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o wewnętrzny regulamin dotyczący przeprowadzania postępowań poniżej 30 000  euro.
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Samorządowe w Chodczu
ul. Waryńskiego 16
87-860 Chodecz
Regon: 910004500
Tel/fax 054 2848 032
 
Zaprasza do składania ofert cenowych na „Dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu i Żłobku Samorządowym w Chodczu”.
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.      Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu i Żłobku Samorządowym w Chodczu” w następujących asortymentach:
1) Warzywa i owoce
2) Różne artykuły spożywcze, mleczarskie i pieczywo
3) Mięso, drób i wyroby wędliniarskie
4) Mrożonki, wyroby garmażeryjne
2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowią załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d,  do zapytania ofertowego.
3.      Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie szczegółowego zamówienia złożonego w jednej z form (pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną) przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.
4.      Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.      Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych powinien być nie krótszy niż trzy miesiące od daty dostarczenia, z wyjątkiem mięsa, jaj kurzych oraz mleka i produktów mleczarskich, które winny być dostarczane świeże.
6.      Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania artykułów na miejsce własnym pojazdem samochodowym, przystosowanym do przewozu wymienionych artykułów żywnościowych, spełniającym wymagania Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni u siebie odbiór zamówionego towaru.
7.      Dostawca zobowiązany jest rozładować towar w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dostawy mniejszej lub większej o 50% ilości produktów podanych w załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d, do formularza ofertowego. W tej sytuacji Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
9.      Dostarczane produkty winny spełniać wszystkie wymogi określone w charakterystycznych dla nich obowiązujących normach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – między innymi powinny być dokładnie oznakowane, posiadać dokładną nazwę, termin przydatności do spożycia.
10.  Towary powinny być dostarczane zgodnie z zamówieniem.
11.  W przypadku stwierdzenia dostawy produktu o nienależytej jakości Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w ciągu 6 godzin od momentu stwierdzenia wad przez Zamawiającego.
12.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość produktów oraz będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy.
13.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
15. Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej uwzględniający artykuły będące przedmiotem niniejszego zapytania.
16.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisana umowy do 31.08.2018 r.
2.      Oferent związany jest z ofertą 30 dni.
3.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.      Oferta powinna być dostarczona do dnia  11.09.2017 r. do godz. 10:00:
a)      za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz (liczy się data wpływu do Urzędu) lub
b)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestycje@chodecz.pl .
2.      Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 11.09.2017 r., o godz. 10:15 w  pokoju nr 17A, w siedzibie Zamawiającego.
3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. za pośrednictwem poczty polskiej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wyniki zapytania ofertowego na adres e-mail wskazany w ofercie.
2.      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Oferenta, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3.      Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4.      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w tym zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W takim przypadku z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Agata Drzewiecka pod numerem telefonu 54 2848 070 wew. 32 oraz adresem email: inwestycje@chodecz.pl
 

                                                                                            Joanna Osowska
                                                                                                     /-/
                                                                              Dyrektor Przedszkola Samorządowego
                                                                                                 w Chodczu

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. formularz ofertowy (14kB) word
zalacznik-2a, warzywa i owoce PUSTY (16kB) word
zalacznik-2b,art. sporzywcze,mlecz, PUSTY (21kB) word
zalacznik-2c, mięso,drób i wyr. wędl. PUSTY (15kB) word
zalacznik-2d, mroż, wyr. gar PUSTY (15kB) word

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (348kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: A. Drzewiecka (1 września 2017)
Opublikował: Robert Drzewiecki (1 września 2017, 15:07:22)

Ostatnia zmiana: Agata Drzewiecka (15 września 2017, 11:46:32)
Zmieniono: błędny załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 891