Transport i unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodecz w roku 2017

Chodecz, dnia 23.05.2017 r.
GO. 6232.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
poniżej 30 000 euro

I.  ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto i Gmina Chodecz, 87 – 860 Chodecz, ul. Kaliska 2
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
1. Zamawiający będzie prowadził postępowanie w trybie zapytania ofertowego, w  oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych/Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm./oraz wewnętrzny regulamin dotyczący przeprowadzania postępowań poniżej 30 000  euro.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w tym zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W takim przypadku z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 „Transport i unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodecz w roku 2017” 
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze płyt azbestowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych z posesji zlokalizowanych na terenie miasta i  gminy Chodecz wraz z ich załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.
2. Zakres zadania obejmuje:
a/ odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych zgromadzonych na nieruchomościach z terenu miasta i gminy Chodecz. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona na około 50,08 Mg.
b/ utylizacja azbestu na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
- transport i utylizacja eternitu z  15 posesji

3. Prace objęte usługą polegać będą na:
- dostarczeniu do miejsc odbioru niezbędnej ilości folii ochronnej oraz palet drewnianych, na które załadowane zostaną płyty azbestowo – cementowe,
- wyposażeniu pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz sprzęt ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rękawice, itp.),
- zabezpieczeniu palet z płytami azbestowo - cementowymi poprzez szczelne foliowanie z każdej strony w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm oraz zabezpieczeniu foli przed ewentualnym rozwinięciem,
- starannym zebraniu i w stanie wilgotnym zapakowaniu do worków foliowych, drobnych odpadów azbestowo – cementowych w postaci odłamanych kawałków płyt.

Odbierane materiały zawierające azbest powinny być spakowane w sposób umożliwiający zważenie odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca września 2017 r. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości odpadów zawierających azbest), o którym mowa wyżej ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru podpisane przez właścicieli nieruchomości w obecności przedstawiciela Zamawiającego i karty przekazania odpadów na składowisku odpadów oraz protokół odbioru końcowego dla całości zadania. 
Załatwianie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy usługi.

4. Zakończenie prac na każdej nieruchomości udokumentowane będzie:
- kartą przekazania odpadów wystawioną na właściciela nieruchomości przez Wykonawcę określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,
- pozytywnym, bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzającym ilość wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w Mg); obowiązek przygotowania protokołu leży po stronie Wykonawcy;
- oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu dla poszczególnych nieruchomości.
- bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zadania określającym łączną ilość odebranych odpadów zawierających azbest, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Rozpoczęcie: od podpisania umowy, zakończenie: 30.09.2017 r.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
- Oferta musi zawierać:
1. oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonania działalności lub czynności wynikających z zakresu prac określonych ogłoszeniem 
2. aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych,
3. aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualną umowę z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,
4. umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest,
5. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia.

Opis przygotowania oferty: 
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta
- oferta musi obejmować całość zamówienia.
- każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
          
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem:  poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta i Gminy  Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz z oznaczeniem: „Oferta na transport i unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2017” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 01.06.2017 r. godz. 10:15.
2. Zamawiający  dokona otwarcia ofert w dniu 01.06.2017  r., o godz. 10:15 w  sali konferencyjnej /I piętro/ w siedzibie Zamawiającego.
W  przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny  wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów,  których  oferty  zostały  otwarte  oraz  ceny  tych  ofert.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:  100 % cena.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów  pocztą elektroniczną..

IX. OSOBA DO KONTAKTU:Eugeniusz Nowakowski e-mail: go@chodecz.pl, tel. 54 2848 070 w. 27, kom. 600494267.

BURMISTRZ           
JAROSŁAW GRABCZYŃSKI

X. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego 
2. Projekt umowy

Formularz i umowa (21kB) word

Wynik

metryczka


Wytworzył: E. Nowakowski (23 maja 2017)
Opublikował: Piotr Lepka (23 maja 2017, 14:43:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (2 czerwca 2017, 10:17:35)
Zmieniono: Dodanie wyniku zapytania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 550