2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2004

Zarządzenie Nr 1/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 2 luty 2004 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 2/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 2 luty 2004 roku
w sprawie określenia zasad podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych.

Zarządzenie Nr 3/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 16 luty 2004 roku
w sprawie : powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze uproszczonej ( SAPARD ) na realizację zadania  pn. „  Modernizacja ulicy Polnej w Chodczu”.

Zarządzenie Nr 4/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 16 luty 2004 roku
w sprawie : powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze uproszczonej ( SAPARD ) na realizację zadania pn. „ Modernizacja drogi gminnej Chodeczek-Brzyszewo”.

Zarządzenie Nr 5/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 16 luty 2004 roku
w sprawie : powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze uproszczonej ( SAPARD ) na realizację zadania pn. „ Modernizacja i rozbudowa gminnego składowiska odpadów w miejscowości Mielno-Lubieniec gm. Chodecz”.

Zarządzenie Nr 6/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 16 luty 2004 roku
w sprawie : powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w procedurze uproszczonej ( SAPARD ) na realizację zadania pn. „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno gm. Chodecz”.

Zarządzenie Nr 7/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 16 luty 2004 roku
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz nie przekraczających równowartości kwoty 6000 EURO.

Zarządzenie Nr 8/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27 luty 2004 roku
w sprawie rejestracji rozmów z telefonami komórkowymi realizowanych z aparatów telefonicznych Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Zarządzenie Nr 9/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 10 marca 2004 roku
w sprawie wprowadzenia w życie „ Instrukcji przeprowadzania kontroli”.

Zarządzenie Nr 10/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 10 marca 2004 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004.

Zarządzenie Nr 11/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia  15 marca 2004 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Zarządzenie Nr 12/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 kwietnia 2004 roku
w sprawie udzielenia pracownikom pomocy rzeczowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 13/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 kwietnia 2004 roku
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

Zarządzenie Nr 14/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 kwietnia 2004 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Zarządzenie Nr 15/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w związku ze Świętem 1 MAJA przypadającym w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Nr 16/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 10 maja 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

Zarządzenie Nr 17/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 maja 2004 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004r.

Zarządzenie Nr 18/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 7 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 19/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 15 czerwca 2004 roku
w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z terenu miasta i gminy Chodecz

Zarządzenie Nr 20/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 czerwca 2004 roku
w sprawie powołania Komisja celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 Chodeczek-Chodecz ul. Leśna" wykonanego w ramach Umowy nr 13/04

Zarządzenie Nr 21/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 6 lipca 2004 roku
w sprawie określenia regulaminu konkursu w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Psarach

Zarządzenie Nr 22/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 2 sierpnia 2004 roku
w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Psarach oraz wyznaczenie przewodniczącego komisji

Zarządzenie Nr 23/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 9 sierpnia 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 24/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 9 sierpnia 2004 roku
w sprawie powołania Komisja celem dokonania odbiorów końcowych zadań inwestycyjnych, których inwestorem jest Miasto i Gmina Chodecz

Zarządzenie Nr 25/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 29 września 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 26/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 27/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 14 października 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 4 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącego jednolity rzeczowy wykaz akt

Zarządzenie Nr 28/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 października 2004 roku
w sprawie powołania komisji ds. zbadania wykazu urzędowych nazw miejscowości na terenie miasta i gminy Chodecz

Zarządzenie Nr 29/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 października 2004 roku
w sprawie określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej dla przetargów organizowanych przez Burmistrza Chodcza

Zarządzenie Nr 30/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 października 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 31/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 29 października 2004 roku
w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na rok 2005

Zarządzenie Nr 32/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 29 października 2004 roku
w sprawie zasad wydawania polecenia wyjazdu służbowego i trybu rozliczania delegacji kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Chodecz

Zarządzenie Nr 33/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2005

Zarządzenie Nr 34/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 35/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie powołania redaktorów strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz

Zarządzenie Nr 36/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie udzielenia pracownikom pomocy rzeczowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 37/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 38/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 6 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 39/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 7 grudnia 2004 roku
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chodczu

Zarządzenie Nr 40/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 8 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urędu Miasta i Gminy w Chodczu

Zarządzenie Nr 41/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 10 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 42/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 43/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 44/04 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

metryczka


Wytworzył: Piotr Lepka (3 sierpnia 2005)
Opublikował: Piotr Lepka (3 sierpnia 2005, 12:15:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7803