Zadania własne gminy

Zakres działania i zadania gminy

(Wyciąg ze Statutu Miasta i Gminy Chodecz dnia 24 kwietnia 2003r.)

(...)

II. Zakres działania i zadania gminy.

§ 3

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami, na rzecz innych podmiotów.

2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody     oraz gospodarki wodnej ,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) ( 2 ) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

4. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

§ 4

1. Dla wykonania zadań własnych wykraczających  poza  możliwości organizacyjne gminy, może ona przystępować do związków gmin.

2. Przystąpienie do związku gmin wymaga wyrażenia zgody przez radę gminy w drodze uchwały.

3. Wykonanie zadań publicznych przekraczających możliwości gminy  następuje także w drodze współdziałania między komunalnego.

4. Gmina może być wspierającym członkiem stowarzyszenia. Zasady członkostwa gminy w stowarzyszeniach określa statut stowarzyszenia oraz ustawa – Prawo o stowarzyszeniach.

5. Gmina może tworzyć i być członkami fundacji tworzonych w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach.

§ 5

1. W sprawach szczególnie ważnych dla gminy mieszkańcy mogą się wypowiedzieć w drodze referendum.

2. Zasady przeprowadzenia referendum określa ustawa.

(...)metryczka


Wytworzył: Sekretarz - Benedykt Nowakowski (24 kwietnia 2003)
Opublikował: Piotr Lepka (1 grudnia 2003, 15:02:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28825