Uchwała nr XXI/129/04Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2004o zmianie uchwały Nr XIV/84/04 Rady Miejskiej z dnia 25.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2004 rok.art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134ust. 3, art. 135ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/Dz.U.Nr 155, poz. 1014 ze zmianami/

Uchwała nr XXI/129/04
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2004


o zmianie uchwały Nr XIV/84/04 Rady Miejskiej z dnia 25.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2004 rok.

art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134ust. 3, art. 135ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/Dz.U.Nr 155, poz. 1014 ze zmianami/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XIV/84/04 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 25.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 pkt. 1 wyrażenie     -      10.618.378,-
zastępuje się wyrażeniem -      10.692.419,-

W § 1 pkt. 1 wyrażenie     -      12.605.778,-
zastępuje się wyrażeniem -      12.679.819,-

Wydatki bieżące w kwocie -        8.796.843,-
zwiększa się do kwoty      -        8.886.902,-

Wydatki majątkowe w kwocie -        3.808.935,-
zmniejsza się do kwoty          -        3.792.917,-

Klasyfikacja w układzie działów, rozdziałów i paragrafów o których mowa w ust. 1 zawierają załączniki Nr 1 i 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała
Uchwała
Uzasadnienie
Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 2

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (21 stycznia 2005, 11:33:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2714