Uchwała nr XX/128/04Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2004ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznychart. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, w związku z art. 18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r.Nr 9, poz.84 zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 zmiana Dz.U. z 1994r.Nr 1 poz. 3, Dz.U. z 1996r. Nr 91 poz. 409, Dz.U. z 1997r. Nr 43, poz. 272, Dz.U. Nr 137, poz. 926, Dz.U. z 1998r. Nr 108 poz. 681, Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz. 875, Dz.U z 2002r. Nr 200 poz. 1680, Dz. U. z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz.U.z 2002, Nr 200, poz. 1682 i Nr 216 poz. 1826, /

Uchwała nr XX/128/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2004


ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych

art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, w związku z art. 18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r.Nr 9, poz.84 zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 zmiana Dz.U. z 1994r.Nr 1 poz. 3, Dz.U. z 1996r. Nr 91 poz. 409, Dz.U. z 1997r. Nr 43, poz. 272, Dz.U. Nr 137, poz. 926, Dz.U. z 1998r. Nr 108 poz. 681, Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz. 875, Dz.U z 2002r. Nr 200 poz. 1680, Dz. U. z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz.U.z 2002, Nr 200, poz. 1682 i Nr 216 poz. 1826, /


ustala się wzory:

1/ deklaracji na podatek  od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2/ deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3/ deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4/ informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5/ informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6/ informacji  w sprawie  podatku  leśnego stanowiący załącznik  nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2005r.  i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała
Uchwała

Wszystkie deklaracje wraz z informacją (67kB) zip
Deklaracja na podatek leśny wraz z informacją (18kB) zip
Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z informacją (22kB) zip
Deklaracja na podatek rolny wraz z informacją (27kB) zip

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (4 stycznia 2005, 09:10:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2745