Uchwała nr XX/127/04Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2004ustalenia stawek opłat w formie ryczałtu za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów działek rekreacyjnych art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr 132, poz. 622 ze zmian./ oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./

Uchwała nr XX/127/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2004


ustalenia stawek opłat w formie ryczałtu za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów działek rekreacyjnych

art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr 132, poz. 622 ze zmian./ oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.

Ustala się stawkę opłat w formie ryczałtu  za usługi  dokonywane w okresie od dnia 01.04.2004r. do  dnia  31.10.2004r. w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów działek  rekreacyjnych  w wysokości  37,45,- zł. w roku kalendarzowym.

§ 2.

Kwotę  o której mowa w § 1 należy wpłacić do  dnia 30 maja danego roku kalendarzowego na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr V/38/03  Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłat w formie ryczałtu za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów działek rekreacyjnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (4 stycznia 2005, 08:59:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3205