Uchwała nr XX/126/04Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2004ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr 132, poz. 622 z późn. zmian./

Uchwała nr XX/126/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2004


ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr 132, poz. 622 z późn. zmian./


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
w rozumieniu powołanej ustawy za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu w wysokości:
 
1/  wywozu nieczystości stałych          -       55,48-zł./m3
  
2/  wywozu  nieczystości stałych własnym  środkiem transportu na wysypisko:
      a/ gospodarstwa  domowe          -       26,75-zł. za tonę
      b/ zakłady produkcyjne              -       47,19-zł . za tonę

3/  wywozu  nieczystości  płynnych :
      a/  dla ludności                          -         9,66-zł./m3   
      b/  dla zakładów produkcyjnych   -       11,87-zł./m3   

4/  przy wywozie nieczystości płynnych na odległość większą niż 2,5 km licząc  od bazy ZGK Chodecz  wprowadza się  stawkę transportową :
      a/  ciągnikiem       1 kurs           -       29,00-zł.        
      b/  samochodem                       -         1,81-zł./km

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr  XII/79/03 Rady Miejskiej Chodecz z dnia  9 grudnia 2003r.w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (4 stycznia 2005, 08:50:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3564