Uchwała nr XX/125/04Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2004wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz na 2005r.art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 19 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 46, poz. 794/

Uchwała nr XX/125/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2004


wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz na 2005r.

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 19 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 46, poz. 794/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.

Ustala się  dzienną  stawkę opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz  za jedną  osobo-dobę w kwocie - 1,67 - zł.

§ 2.

Opłatę pobiera się z góry za cały  planowany  okres pobytu przed dokonaniem ewidencji w księgach meldunkowych.

§ 3.

Opłatę  miejscową  uiszcza  się w Kasie Urzędu  Miasta i Gminy Chodecz.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza  się  Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2005  roku i podlega ogłoszeniu
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (4 stycznia 2005, 08:42:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3715