Uchwała nr XX/124/04Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2004wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2005 rok.art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 19 pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 46, poz. 794/

Uchwała nr XX/124/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2004


wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2005 rok.

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 19 pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 46, poz. 794/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.

Targowiskiem miejskim jest plac przy ul. Plac Kościuszki oraz w dniu 8 sierpnia
2005 r. przy ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Chodczu.

§ 2.

Ustala się dzienną  stawkę  opłaty  targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży targowej od każdego stoiska lub punktu sprzedaży:
 
a/ sprzedaż z pojazdu lub stoiska              -       10,-   zł..
b/ sprzedaż z wózka ręcznego                   -         6,-   zł.  
c/ sprzedaż odręczna :
    z roweru lub kosza  lub skrzynki            -         1,-    zł.
d/ w dniu Święta Kupały oraz
    w dniu 8 sierpnia 2005 r.
-   sprzedaż drobna                                 -          6,-    zł.
-   sprzedaż ze straganu                          -        10,-     zł.
         
e/  w dniach od  25 do 31 października
     oraz 1 listopada 2005r.
     przy ul. Warszawskiej
     -   sprzedaż drobna                            -      6,-     zł.
     -   sprzedaż z samochodu                   -      10,-   zł.

§ 3.

Opłatę targową pobiera  się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 4.

Pobór opłat w drodze inkasa o którym mowa w par. 2 określa odrębna uchwała.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2005 r. i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2005, 14:19:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3372