Uchwała nr XX/122/04Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2004wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 r.art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 46, poz. /

Uchwała nr XX/122/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2004


wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 r.

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 46, poz. /


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że właściciel psa z terenu miasta  i wsi płaci za pierwszego i każdego następnego, natomiast z terenu wsi i miasta  będących  gospodarstwami rolnymi  płaci za trzeciego i każdego następnego w kwocie   -  10,-zł.
Podatek  płatny jest jednorazowo do dnia 30 czerwca roku podatkowego.

§ 2.

Zarządza się pobór podatku  od posiadania  psów  w drodze inkasa.

§ 3.

Zasady i wysokość wynagrodzenia określa odrębna uchwała.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem  1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2005, 14:07:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3228