Uchwała nr XX/121/04Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2004podatku od nieruchomości na 2005 rok.art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ w związku z art. 5 ust. 1,art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 46, poz. 794/

Uchwała nr XX/121/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2004


podatku od nieruchomości na 2005 rok.

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ w związku z art. 5 ust. 1,art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 46, poz. 794/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się  wysokość stawek  podatku od nieruchomości:
 
1/   od gruntów:
 
       a/ związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na    
           sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -  0,60- zł.  od   
           1m2 powierzchni .
 
       b/  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  
            wodnych  - 3,52- zł.  od 1 ha  powierzchni.
 
       c/  letniskowych  -  0,30- zł.  od 1m2 powierzchni .
 
       d/  pozostałych   - 0,15 – zł. od 1m2  powierzchni.
       
        e/ zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku   
            publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,32- zł od 1m2    
            pow.

2/    od  budynków  lub ich części:
     
       a/  mieszkalnych –  0,54- zł. od 1m2  powierzchni użytkowej,
 
       b/  związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od budynków    
            mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
            gospodarczej -  13,00- zł. od 1m2 powierzchni  użytkowej,
 
       c/  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu                 
            kwalifikowanym materiałem siewnym  -  8,37 – zł. od 1m2 
            powierzchni użytkowej.
 
       d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
            świadczeń zdrowotnych  -  3,00- zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
       e/  pozostałych   -   4,00- zł.  od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 
       f/   letniskowych   -  6,00-  zł. powierzchni użytkowej,
    
       g/   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 6,00-zł. od 1 m2 pow. użytkowej.
 
3/    od budowli   -  2%  ich wartości,

§ 2.

Zwalnia  się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne  lub ich części  zajęte na cele mieszkalne.

§ 3.

Zwalnia  się od podatku od nieruchomości budowle stanowiące własność gminy  i przekazane w zarząd jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 4.

Pobór podatku w drodze inkasa o którym mowa w par. 1 określa odrębna uchwała.

§ 5.

Wykonanie uchwały  powierza się  Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie   z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2005, 14:00:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3339