Uchwała nr XX/120/04Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2004ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2005 rok.art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216 poz. 1826, / w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r./ MP. Nr 44 poz. 781/

Uchwała nr XX/120/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2004


ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2005 rok.

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216 poz. 1826, / w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r./ MP. Nr 44 poz. 781/


Rada  Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.

Cenę  sprzedaży  drewna, jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na  rok  2005   przyjmuje  się  w kwocie  120,40- zł.  za 1 m3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2005 roku  i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2005, 13:48:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3587