Uchwała nr XX/119/04Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2004ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005 rok.art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 zmiana Dz.U. z 1994r.Nr 1 poz. 3, Dz.U. z 1996r. Nr 91 poz. 409, Dz.U. z 1997r. Nr 43, poz. 272, Dz.U. Nr 137, poz. 926, Dz.U. z 1998r. Nr 108 poz. 681, Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz. 875, Dz.U z 2002r. Nr 200 poz. 1680, Dz. U. z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568// w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r./ MP. Nr 43, poz. 765,/

Uchwała nr XX/119/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2004


ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005 rok.

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 zmiana Dz.U. z 1994r.Nr 1 poz. 3, Dz.U. z 1996r. Nr 91 poz. 409, Dz.U. z 1997r. Nr 43, poz. 272, Dz.U. Nr 137, poz. 926, Dz.U. z 1998r. Nr 108 poz. 681, Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz. 875, Dz.U z 2002r. Nr 200 poz. 1680, Dz. U. z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568// w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r./ MP. Nr 43, poz. 765,/


Rada  Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Cenę skupu żyta, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 
rok  2005   obniża się do kwoty   - 20,- zł  za q.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2005 roku  i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała
Uchwała
       

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2005, 13:44:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3402