Uchwała nr XX/118/04Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2004regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowegoart. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137 , poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845/ w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi - Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty/

Uchwała nr XX/118/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2004


regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137 , poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845/ w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi - Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty/


uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin wynagradzania  nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i prowadzonych przez  Miasto   i  Gminę Chodecz oraz szczegółowe  zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

1. Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy Chodecz Nr XXVII/157/2000 z dnia 28 października 2000r. w sprawie   ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

2. Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy Chodecz Nr XXXII/178/2001 z dnia 22 marca  2001r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 4.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005r.

Uchwała
Uchwała

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/118/04 (28kB) zip

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2005, 13:34:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3387