Uchwała nr XIX/117/04Rady Miejskiejz dnia 9 listopada 2004nadania nazwy ulicyart. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr XIX/117/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 listopada 2004


nadania nazwy ulicy

art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./


Rada Miejska
uchwala, co następuje

§ 1.

Nadać nazwę ulicy stanowiącej działkę o numerze 310/14 w Chodczu: „JESIONOWA".

§ 2.

Położenie ulicy określa mapa w skali 1 :1000 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2005, 12:53:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2838