Uchwała nr XIX/116/04Rady Miejskiejz dnia 9 listopada 2004zaciągnięcia kredytuart. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591/ oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z 1999r. Dz.U.Nr 38, poz. 360, Nr 49 poz. 485, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Dz.U.Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122, poz. 1315/

Uchwała nr XIX/116/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 listopada 2004


zaciągnięcia kredytu

art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591/ oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z 1999r. Dz.U.Nr 38, poz. 360, Nr 49 poz. 485, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Dz.U.Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122, poz. 1315/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.

1. Zaciągnąć kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach  przyjętego  budżetu  miasta i gminy  na 2004 rok do wysokości  510.000,- zł.   / słownie:  pięćset dziesięć  tysięcy złotych /.
2. Źródłem dochodu z którego kredyt zostanie spłacony będą wpływy z podatku rolnego i nieruchomości.
3. Zabezpieczenie  kredytu  stanowi weksel  „ in blanco”.

§ 2.

Spłata kredytu nastąpi w okresie  od 02.01.2005r. do 31.12.2009r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2005, 12:50:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3263