Uchwała nr XIX/115/04Rady Miejskiejz dnia 9 listopada 2004o zmianie uchwały Nr XIV/84/04 Rady Miejskiej z dnia 25.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2004 rok.art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 , art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz. 1014 ze zmianami /

Uchwała nr XIX/115/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 listopada 2004


o zmianie uchwały Nr XIV/84/04 Rady Miejskiej z dnia 25.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2004 rok.

art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 , art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz. 1014 ze zmianami /


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§1.

W uchwale Nr XIV/84/04 Rady Miejskiej  Chodecz  z dnia 25.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2004r. wprowadza się następujące zmiany:
 
W par. 1 pkt. 1 wyrażenie                                     -        10.994.737,-   
Zastępuje się wyrażeniem                                     -        10.530.116,-
 
W par. 1 pkt. 1 wyrażenie                                     -        12.472.137,-
Zastępuje  się wyrażeniem                                    -        12.517.516,-  
 
Wydatki bieżące w kwocie                                     -          8.663.202,-
zwiększa się do kwoty                                          -          8.708.581,-
 
Wydatki majątkowe w kwocie                                 -                 -
Zwiększa się do kwoty                                          -                 -   

Klasyfikacja w układzie działów, rozdziałów i paragrafów o których mowa w ust. 1 zawierają załączniki  Nr 1 i 2 .


§2.

Deficyt  budżetowy na kwotę 1.477.400,- zł. zwiększa się do kwoty 1.987.400,- zł. który zostanie pokryty kredytem bankowym na kwotę 987.400,- zł. pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.000.000,- zł

§3.

Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2005, 12:21:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3077