Uchwała nr XIX/114/04Rady Miejskiejz dnia 9 listopada 2004nadania jednostkom pomocniczym Gminy Chodecz - sołectwom statutówart. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 35 ust. 1 i 3,art. 40 ust. 2 pkt 1, 3 i 4,art. 41 ust. 1 i art. 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Uchwała nr XIX/114/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 listopada 2004


nadania jednostkom pomocniczym Gminy Chodecz - sołectwom statutów

art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 35 ust. 1 i 3,art. 40 ust. 2 pkt 1, 3 i 4,art. 41 ust. 1 i art. 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1.

Zachowuje się dotychczasowy podział Gminy  Chodecz na jednostki pomocnicze - sołectwa w ich dotychczasowych granicach.

§ 2.

Określa się organizację i zakres działania istniejących jednostek pomocniczych Gminy Chodecz  - sołectw oraz nadaje im, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, odrębne statuty w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały:

1) Statut Sołectwa  Brzyszewo – załącznik nr 1;
2) Statut Sołectwa  Ignalin - załącznik nr 2;
3) Statut Sołectwa  Chodeczek - załącznik nr 3;
4) Statut Sołectwa  Kubłowo - załącznik nr 4;
5) Statut Sołectwa  Kromszewice - załącznik nr 5;
6) Statut Sołectwa  Lubieniec - załącznik nr 6;
7) Statut Sołectwa  Łania - załącznik nr 7;
8) Statut Sołectwa  Łanięta - załącznik nr 8;
9) Statut Sołectwa  Mielinek - załącznik nr 9;
10) Statut Sołectwa Mstowo - załącznik nr 10;
11) Statut Sołectwa Psary - załącznik nr 11;
12) Statut Sołectwa Przysypka - załącznik nr 12;
13) Statut Sołectwa Pyszkowo – załącznik nr 13;
14) Statut Sołectwa Sobiczewy – załącznik nr 14 ;
15) Statut Sołectwa Strzygi - załącznik  nr 15;
16) Statut Sołectwa Strzyżki - załącznik nr 16;
17) Statut Sołectwa Wola Adamowa – załącznik nr 17;
18) Statut Sołectwa Zalesie - załącznik nr 18;
19) Statut Sołectwa Zbijewo – załącznik nr 19;
20) Statut Sołectwa Zieleniwo – załącznik nr  20.

§ 3.

Tracą moc uchwały  Nr VI/34/99,VI/35/99,VI/36/99,VI/37/99,VI/38/99,VI/39/99,
VI/40/99,VI/41/99,VI/42/99,VI/43/99,VI/44/99,VI/45/99,VI/46/99,VI/47/99,VI/48/99,
VI/49/99,VI/50/99,VI/51/99, VI/52/99,VI/53/99  Rady Miasta i Gminy  Chodecz  
z dnia 9.02.1999 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Chodcza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała
Uchwała

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/114/04 (10kB) zip

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2005, 12:11:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2990