Uchwała nr XVIII/113/04Rady Miejskiejz dnia 7 października 2004szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 50, ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

Uchwała nr XVIII/113/04
Rady Miejskiej
z dnia 7 października 2004


szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 50, ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)


Rada Miejska
uchwala co następuje

§ 1.

1. Uchwala się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz tryb pobierania opłat za korzystanie z tych usług w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXIX/173/00 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uchwała
Uchwała

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/113/04 (5kB) zip

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/113/04 (4kB) zip

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (4 listopada 2004, 15:13:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3260