Uchwała nr XVIII/112/04Rady Miejskiejz dnia 7 października 2004uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego - Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu.Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późn. zm.)

Uchwała nr XVIII/112/04
Rady Miejskiej
z dnia 7 października 2004


uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego - Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu.

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późn. zm.)


Rada Miejska w Chodczu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XLIV /230/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 24 września 2002r.  Nr 109, poz. 2214).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała
Uchwała

Załącznik do uchwały nr XVIII/112/04 (10kB) zip

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (4 listopada 2004, 14:26:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2922