Uchwała nr XIII/82/03Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2003zmianiy uchwały Nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy z dnia 27.02.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2003 rok.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2Q01r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami/

Uchwała nr XIII/82/03
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2003


zmianiy uchwały Nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy z dnia 27.02.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2Q01r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami/


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27.02.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 pkt. 1 wyrażenie -      10.015.743,-
Zastępuje się wyrażeniem -      10.304.855,-

W § 1 pkt. 1 wyrażenie -       12.818.743,-
Zastępuje się wyrażeniem -       13.041.855,-

Wydatki bieżące w kwocie -        7.734.343,-
Zwiększa się do kwoty -       8.102.455,-

Wydatki majątkowe w kwocie -        5.084.400,-
Zmniejsza się do kwoty -        4.939.400,-

Klasyfikacja w układzie działów, rozdziałów i paragrafów o których mowa w ust. 1 zawierają załączniki 1 (49kB) pdf , 2 (47kB) pdf i 3 (6kB) zip .

§ 2.

Zmniejsza się deficyt budżetowy z kwoty 2.803.000,- zł. do kwoty 2.737.000,- zł., planuje się pokryć kredytem bankowym w kwocie 2.037.000,- zł. oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 700.000,-zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy zwiększa się o subwencję, część oświatową dotacją na zadania własne oraz dochody własne z przeznaczeniem na:
- zmniejszenie deficytu budżetu gminy z kwoty 2.803.000,- zł. do kwoty 2.737.000,- zł.
- dofinansowanie modernizacji drogi Lubieniec- Nowiny- Piotrowo kwota 60.000,- zł.
- sfinansowanie remontu Szkoły Podstawowej Zalesię, kwota 329.529,- zł. / wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych, przełożenie pokrycia dachowego itp./
- korekta zasiłków i pomoc w naturze kwota - 35,- zł.
- dofinansowanie dodatków mieszkaniowych kwota 5.442,- zł.
- sfinansowanie pomocy pieniężnej dla rolników poszkodowanych klęską suszy w roku 2003 kwota 28.876,-zł.
- dofinansowanie dożywiania uczniów kwota 4.300,- zł.

Wnioskuje się o podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

uchwała.jpg
uchwała.jpg
uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (16 lutego 2004, 12:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3500