Uchwała nr XII/80/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych.Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, w związku z art. 18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/ art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/Dz. U. z 2002 r.Nr 9, poz.84 z póżn. zm./ art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym /Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm./ oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym /Dz.U.z 2002, Nr 200, poz. 1682 z późn. zm./

Uchwała nr XII/80/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych.

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, w związku z art. 18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/ art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/Dz. U. z 2002 r.Nr 9, poz.84 z póżn. zm./ art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym /Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm./ oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym /Dz.U.z 2002, Nr 200, poz. 1682 z późn. zm./


Ustala się wzory:

1/ deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący  załącznik nr 1 (11kB) zip do niniejszej uchwały,
2/ deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 2 (14kB) zip do niniejszej uchwały,
3/ deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 3 (9kB) zip do niniejszej uchwały,
4/ informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 4 (14kB) zip do niniejszej uchwały,
5/ informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik nr 5 (9kB) zip do niniejszej uchwały,
6/ informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik nr 6 (8kB) zip do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (16 lutego 2004, 08:14:51)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (16 lutego 2004, 09:58:39)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3083