Uchwała nr XII/79/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.Na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zmian./

Uchwała nr XII/79/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

Na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zmian./


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w rozumieniu powołanej ustawy za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu w wysokości:

1/ wywozu nieczystości stałych - 52,80-zł./m3

2/ wywozu nieczystości stałych własnym środkiem transportu na wysypisko:
a/gospodarstwa domowe - 10,40-zł/m3
b/ zakłady produkcyjne - 22,68-zł/m3

3/ wywozu nieczystości płynnych:
a/ dla ludności - 9,20-zł./m3
b/ dla zakładów produkcyjnych - 11,30-zł./m3

4/ przy wywozie nieczystości płynnych na odległość większą niż 2,5 km licząc od bazy ZGK Chodecz wprowadza się stawkę transportową:
a/ ciągnikiem 1 kurs • 27,00- zł.
b/ samochodem - 1,70-zł./km

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

uchwała.jpg
uchwała.jpg
uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (16 lutego 2004, 08:01:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3634