Uchwała nr XII/78/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Na podstawie art, 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.

Uchwała nr XII/78/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art, 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Zatwierdza taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Mieście i Gminie Chodecz w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała.jpg
uchwała.jpg

Załącznik do uchwały Nr XII/78/03
Rady Miejskiej Chodecz
z dnia 9.12. 2003r.

Ustala się opłatę za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę w wysokości:
1/dla ludności - 1,50-zł./m3 brutto
2/dla zakładów - 2,35-zł./m3 brutto

Ustala się opłatę za 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń komunalnych w wysokości:
1/ dla ludności - 1,93-zł./m3 brutto
2/ dla zakładów  - 3,42-zł./m3 brutto

Ustala się opłatę za 1 m3 ścieków dowożonych:
1/ dla ludności - 1,93-zł./m3 brutto
2/ dla zakładów - 3,42-zł./m3 brutto

załącznik.jpg
załącznik.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (30 stycznia 2004, 14:20:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3786