Uchwała nr XII/76/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003wysokości stawki opłaty administracyjnej na 2004r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 200 J r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz.U. z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr J53, poz. 1271 Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568 / w związku z art. 19 ust. l lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 199 Ir. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz, 84 zmiana Dz.U. z 2002, Nr 200poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96poz. 874, Dz.U. z 2003r. Nr l W poz. 1039, Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1840/w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M. P. Nr 51, poz. 804/

Uchwała nr XII/76/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


wysokości stawki opłaty administracyjnej na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 200 J r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz.U. z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr J53, poz. 1271 Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568 / w związku z art. 19 ust. l lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 199 Ir. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz, 84 zmiana Dz.U. z 2002, Nr 200poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96poz. 874, Dz.U. z 2003r. Nr l W poz. 1039, Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1840/w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M. P. Nr 51, poz. 804/


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1/ Ustala się stawkę opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Urzędu Miasta i Gminy nie objęte przepisami o opłatach skarbowych:
a/ od sporządzenia testamentu - 193,31- zł. przed Burmistrzem lub Sekretarzem .

2/ Opłatę uiszcza się w Kasie Urzędu Miasta i Gminy przed dokonaniem czynności Urzędowych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (30 stycznia 2004, 13:25:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4338