Uchwała nr XII/75/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz.U.'z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 153. poz. 1271, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 7r. Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 w związku z art. 19pkt. l l.it. a ustawi' z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. r 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz. U. z 2002, Nr 200 poz. 1683, Dz. U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Dz.U. z2003r. Nr 110poz. 1039, Dz.U. z 2003r. Nr 188poz. 1840 w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia. 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i oplotach lokalnych M. P. Nr 51, poz. 804

Uchwała nr XII/75/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz.U.'z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 153. poz. 1271, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 7r. Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 w związku z art. 19pkt. l l.it. a ustawi' z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. r 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz. U. z 2002, Nr 200 poz. 1683, Dz. U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Dz.U. z2003r. Nr 110poz. 1039, Dz.U. z 2003r. Nr 188poz. 1840 w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia. 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i oplotach lokalnych M. P. Nr 51, poz. 804


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Targowiskiem miejskim jest plac przy ul. Plac Kościuszki oraz w dniu 8 sierpnia 2004 r. przy ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Chodczu.

§ 2.

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży targowej od każdego stoiska lub punktu sprzedaży:

a/ sprzedaż z pojazdu lub stoiska - 10,- zł
b/ sprzedaż z wózka ręcznego - 6,- zł
c/ sprzedaż odręczna: z roweru lub kosza lub skrzynki - 1,- zł
d/ w dniu Święta Kupały oraz w dniu 8 sierpnia 2004 r.
- sprzedaż drobna - 6,- zł
- sprzedaż ze straganu - 10,- zł
e/ w dniach od 25 do 30 października oraz 1 listopada 2004r. przy ul. Warszawskiej
- sprzedaż drobna - 6,- zł
- sprzedaż z samochodu - 10,- zł

§ 3.

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 4.

Pobór opłat w drodze inkasa o którym mowa w § 2 określa odrębna uchwała.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

uchwała.jpg
uchwała.jpg
uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (30 stycznia 2004, 13:17:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3624