Uchwała nr XII/74/03Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2003wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 r.Na podstavie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, / w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz. U. z 2002, Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96poz. 874, Dz.U. z2003r. Nr 110poz. 1039, Dz.U. z2003r. Nr 188 poz. 1840/ w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M. P. Nr 51, poz. 804/

Uchwała nr XII/74/03
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2003


wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 r.

Na podstavie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62,poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, / w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz. U. z 2002, Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96poz. 874, Dz.U. z2003r. Nr 110poz. 1039, Dz.U. z2003r. Nr 188 poz. 1840/ w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M. P. Nr 51, poz. 804/


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że właściciel psa z terenu miasta i wsi płaci za pierwszego i każdego następnego, natomiast z terenu wsi i miasta będących gospodarstwami rolnymi płaci za trzeciego i każdego następnego w kwocie - 10,- zł. Podatek płatny jest jednorazowo do dnia 30 czerwca roku podatkowego .

§ 2.

Zarządza się pobór podatku ustalonego w drodze inkasa. Zasady i wysokość wynagrodzenia określa odrębna uchwała.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

uchwała.jpg
uchwała.jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (30 stycznia 2004, 12:55:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3555